NodeMCU – odbieranie danych przez protokół HTTP

W ostatnim artykule z serii dowiedzieliśmy się w jaki sposób odebrać dane konfiguracyjne za pomocą protokołu UDP. Dziś zaprezentuję alternatywną wersję konfiguracji – tym razem przez specjalną stronę hostowaną na ESP na której użytkownik może wprowadzić odpowiednie dane.

Na początku chciałbym zaznaczyć, że konfigurator, który stworzymy w tym poradniku będzie minimalnym minimum. Po lekturze artykułu każdy zainteresowany będzie mógł go sobie upiększyć dodając jakieś regułki CSS lub zwiększyć jego możliwości konfiguracyjne.

Na początek zobaczmy w oficjalnym repozytorium twórców bibliotek Arduino dla ESP8266 jak postawić prosty serwer: https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/doc/esp8266wifi/server-examples.rst

Wgrajmy ten przykład, otwórzmy monitor portu szeregowego i wejdźmy na adres IP naszego NodeMCU.

Jak widać każde żądanie rozpoczyna się od nazwy metody HTTP (w tym przypadku GET), lokalizacji, jaką klient odpytuje (tutaj '/’) oraz wersji protokołu HTTP (HTTP/1.1). Ta konkretna linijka na pewno przyda nam się później, gdyż będziemy musieli w różny sposób obsłużyć metodę GET oraz POST.

Żeby móc odebrać dane POST musimy nieco przerobić gotowy przykład z

while (client.connected())
{
 // read line by line what the client (web browser) is requesting
 if (client.available())
 {
  String line = client.readStringUntil('\r');
  Serial.print(line);
  // wait for end of client's request, that is marked with an empty line
  if (line.length() == 1 && line[0] == '\n')
  {
   client.println(prepareHtmlPage());
   break;
  }
 }
}

na

String line;
while(client.connected()) {
 for(int x = 0; client.available(); x++) {
 line = client.readStringUntil('\r');
 line.trim();
 Serial.println(line);
 }
}

client.println(prepareHtmlPage());
break;

Po wgraniu tak przerobionego szkicu możemy puścić testowe zapytanie np. Postmanem.

Jak widać w ostatniej linijce mojego posta znajdują się parametry, które przesłałem. Trzeba je będzie później jakoś rozkodować.

Kilka ważnych metod

Przed pisaniem klasy przyjrzyjmy się kilku metodom, które będą nam potrzebne:

 • server.available() – w przypadku oczekującego zapytania zwraca instancję klienta
 • client.connected() – zwraca prawdę, dopóki będzie istniało połączenie pomiędzy klientem, a serwerem
 • client.available() – zwraca prawdę, jeżeli w buforze klienta dostępne są jakieś dane (np. nagłówki HTTP)
 • client.readStringUntil() – odczytuje dane z bufora aż do napotkania konkretnego znaku

Nagłówek klasy

Tak jak i w poprzednich artykułach zaczniemy od ogólnego obrazu klasy, którą będziemy tworzyć:

WebConfig.h

#ifndef WEBCONFIG_H
#define WEBCONFIG_H

#include <ESP8266WiFi.h>

class WebConfig {
  private:
   WiFiServer server = WiFiServer(80);
   String prepareHtmlPage(String htmlContent);
   String prepareNetworksForm();
   String fetchNetworks();
   bool decodeAndSaveData(String data);
   void urlDecode(char* data);
  public:
   WebConfig();
   void listen();
};

#endif /* WEBCONFIG_H */

Z publicznie dostępnych metod mamy tutaj konstruktor oraz metodę listen(), która posłuży nam do nasłuchiwania żądań HTTP w odpowiednim momencie. Pozostałe metody są prywatne i służą do działań wykonywanych „pod maską”. Pierwsze 3 z nich (prepareHtmlPage, prepareNetworksForm, fetchNetworks) służą do generowania odpowiedniego kodu HTML.  decodeAndSaveData jest odpowiedzialne za odczytanie danych przesłanych POSTem i zapisanie ich w pamięci. urlDecode będzie metodą pomocniczą do rozkodowania znaków specjalnych.

Implementacja

Zajmijmy się teraz implementacją w pliku WebConfig.cpp. Na początek zróbmy najłatwiejsze, czyli konstruktor.

WebConfig::WebConfig() {
 server.begin();
}

Wystarczy, że wrzucimy do niego linijkę server.begin() z przykładu, który omawialiśmy.

Zaimplementujmy teraz funkcje odpowiedzialen za generowanie HTML:

String WebConfig::prepareHtmlPage(String htmlContent) {
 String htmlPage =
   String("HTTP/1.1 200 OK\r\n") +
      "Content-Type: text/html; charset=utf-8\r\n" +
      "Connection: close\r\n" +
      "\r\n" +
      "<!DOCTYPE HTML>" +
      "<html>" +
      htmlContent +
      "</html>" +
      "\r\n";
 return htmlPage;
}

String WebConfig::prepareNetworksForm() {
 String content =
  String("<p>Wybierz z poniższej listy nazwę sieci WiFi, do której urządzenie ma się podłączyć.</p>") +
     "<form action='.' method='POST'>" +
     " <label for='ssid'><p>Nazwa sieci</p></label>" +
     " <select id='ssid' name='ssid'>" +
         fetchNetworks() +
     " </select>" +
     " <label for='password'><p>Hasło (opcjonalnie)</p></label>" +
     " <p><input id='password' type='password' name='password'/></p>" +
     " <input type='submit' value='Zapisz ustawienia'/>" +
     "</form>";
 return content;
}

Jak widać odwołujemy się tutaj pomiędzy linijkami HTML do metody o nazwie fetchNetworks(). Wygląda ona podobnie do tej, którą implementowaliśmy przy okazji UDP:

String WebConfig::fetchNetworks() {
 int networksCount = WiFi.scanNetworks();
 String result = "";
 for(int i = 0; i < networksCount; i++) {
  int32_t signalStrength = WiFi.RSSI(i);
  int32_t signalQuality;

  if(signalStrength <= -100) {
   signalQuality = 0;
  }
  else if(signalStrength >= -50) {
   signalQuality = 100;
  }
  else {
   signalQuality = 2 * (signalStrength + 100);
  }

  String encryptionType;
  switch(WiFi.encryptionType(i)) {
   case ENC_TYPE_WEP:
    encryptionType = "WEP";
    break;
   case ENC_TYPE_TKIP:
    encryptionType = "WPA/PSK";
    break;
   case ENC_TYPE_CCMP:
    encryptionType = "WPA2/PSK";
    break;
   case ENC_TYPE_AUTO:
    encryptionType = "WPA/WPA2/PSK";
    break;
   case ENC_TYPE_NONE:
    encryptionType = "Sieć otwarta";
    break;
   default:
    encryptionType = "?";
  }
  
  result += "<option value='" + WiFi.SSID(i) + "'>" + WiFi.SSID(i) + " (" + encryptionType + ", " + signalQuality + "%)</option>";
 }
 return result;
}

Skoro generowanie HTML mamy już za sobą to przejdźmy do metody oczekującej na nadejście zapytania:

void WebConfig::listen() {
 WiFiClient client = server.available();
 if(client) {
  bool isRequestProcessed = false;
  String line;
  int responseType = -1;
  while(client.connected()) {
   for(int x = 0; client.available(); x++) {
    isRequestProcessed = true;
    line = client.readStringUntil('\r');
    line.trim();
    if(x == 0) {
     if(line.startsWith("GET")) {
      responseType = 0;
     } else if(line.startsWith("POST")) {
      responseType = 1;
     }
    }
   }
   
   if(isRequestProcessed) {
    switch(responseType) {
     case 0:
      client.println(prepareHtmlPage(prepareNetworksForm()));
      break;
     case 1:
      if(decodeAndSaveData(line)) {
       client.println(prepareHtmlPage("Dane konfiguracyjne zostaly zapisane"));
      } else {
       client.println(prepareHtmlPage("Wystąpił błąd podczas zapisywania danych"));
      }
      break;
     default:
      client.println(prepareHtmlPage("Nie rozpoznano polecenia"));
    }
    break;
   }
  }
  delay(1);
  client.stop();
 }
}

Jest to mocno przerobiony kod z przykładu z githuba. Trzeba było wprowadzić kilka zmian, aby można było odebrać dane POST oraz rozróżnić typ zapytania (GET / POST). Następnie w zależności od przesłanych danych w zapytaniu ESP musi zwrócić konkretną odpowiedź. W przypadku zapytania GET (stosujemy tutaj bardzo duże uproszczenie – każdy GET będzie zwracał ten sam wynik, podobnie jak każdy POST) trzeba zwrócić formularz z dostępnymi sieciami (funkcja prepareNetworksForm()), a w przypadku POSTa zapisujemy dane, które otrzymaliśmy.

Aby zapisać dane zastosujemy funkcję decodeAndSaveData():

bool WebConfig::decodeAndSaveData(String data) {
 String ssid = "", pass = "";
 data.replace("+", " ");
 String field = "";
 for(int x = 0; x < data.length(); x++) {
  if(data[x] == '&' || x == data.length() - 1) {
   if(data[x] != '&') {
    field += data[x];
   }
   if(field.startsWith("ssid=")) {
    ssid = field.substring(5);
   } else if(field.startsWith("password=")) {
    pass = field.substring(9);
   }
   field = "";
  } else {
   field += data[x];
  }
 }

 if(ssid == "") {
  return false;
 }

 char ssidArr[32];
 char passwordArr[32];
 ssid.toCharArray(ssidArr, 32);
 pass.toCharArray(passwordArr, 32);

 urlDecode(ssidArr);
 urlDecode(passwordArr);

 ConfigManager configManager = ConfigManager::getInstance();
 configManager.load();
 configManager.setSSID(ssidArr);
 configManager.setPassword(passwordArr);

 return configManager.save();
}

Tutaj na samym początku zamieniamy wszystkie + na spacje (tak są one kodowane), a następnie rozbieramy ten długi ciąg na mniejsze podciągi i analizujemy ich treść. Jeżeli znajdziemy tam wartość dla klucza ssid lub password to zapisujemy je do odpowiednich zmiennych.

Po przeanalizowaniu całego ciągu sprawdzamy, czy znaleźliśmy interesujące nas wartości i jeżeli tak to trzeba je jeszcze rozkodować i zapisać. Jeżeli chodzi o dekodowanie tych stringów to posłużymy się bardzo dobrą implementacją stąd.

void WebConfig::urlDecode(char* data) {
 // Create two pointers that point to the start of the data
 char *leader = data;
 char *follower = leader;
 
 // While we're not at the end of the string (current character not NULL)
 while (*leader) {
   // Check to see if the current character is a %
   if (*leader == '%') {
 
     // Grab the next two characters and move leader forwards
     leader++;
     char high = *leader;
     leader++;
     char low = *leader;
 
     // Convert ASCII 0-9A-F to a value 0-15
     if (high > 0x39) high -= 7;
     high &= 0x0f;
 
     // Same again for the low byte:
     if (low > 0x39) low -= 7;
     low &= 0x0f;
 
     // Combine the two into a single byte and store in follower:
     *follower = (high << 4) | low;
   } else {
     // All other characters copy verbatim
     *follower = *leader;
   }
 
   // Move both pointers to the next character:
   leader++;
   follower++;
 }
 // Terminate the new string with a NULL character to trim it off
 *follower = 0;
}

Skoro mamy już całą klasę za sobą to wystarczy, że do głównego pliku programu dopiszemy klika linijek:

[...]
#include "WebConfig.h"

[...]
WebConfig webConfig;

void setup() {
 [...]

  while(true) {
   udpMessengerServie.listen();
   webConfig.listen();
  }
 
 [...]
}

Test

Po wgraniu szkicu do procesora i wejściu na adres 192.168.1.1 w sieci „Nettigo Config” powinniśmy ujrzeć podobną stronę do tej:

A po zapisaniu ustawień zobaczymy taki oto komunikat:

Teraz wystarczy, że uruchomimy ESP ponownie i powinno ono już połączyć się do naszej docelowej sieci :)